Podcast Manager

lysdorss

NEUERRÖFNUNG

 Wir erröfnen unser "LYSDORSS  CAFÉ BAR"

zum  Oktober 2017 an einem anderem Standort in Stuttgart West.

 

Wann genau, erfahren sie hier auf unserer Website

 

Lysdorss Team

Conny Pop LIVE

                                                

 

 

                                                

                                                              

 

                                                       

 

KLASSIK/ Klein Konzert/CONNY POP

 

                                                                   

 

 

 

 

   http://youtu.be/n8sbu5tRuHA

                                                                       http://youtu.be/TliS-5CHElA

                                                                       http://youtu.be/G2iMtjlYIYg

                                                                       http://youtu.be/JZAsolzHe-0